Information Desk

> 设施指南 > 历史墙

 • 5
 • 1
 • 4
 • 2
 • 3

                         历史墙                                         由梨花精神,历史墙,今日梨花构成的墙面展示空间。梨花精神

 • 以墙面展示的方式,介绍 梨花校名的含义、梨花的建校精神以及梨花校徽。

校史画廊

 • 通过照片、 幻灯片及视频可以同时了解梨花悠久的发展史。

今日梨花

 • 通过梨花校园的模型与透明触摸屏,可以体会梨花的今日。